Ценовник

              ЦЕНОВНИК ЗА ФРАКЦИИТЕ ОД КАМЕНОЛОМ -ГРУПЧИН / за 1m3

Р.бр.

Врста на фракција

Цена

1

0-4mm

2

4-8mm

3

8-16mm

4

16-32mm

5

Tampon 0-31.5

6

Tampon 0-60

 €

7

Shterp

 

                 Цени на транспорт

               0- 5 km---------------  €/1m3
               0-15 km--------------- €/1m3                      
               0-20 km--------------- €/1m3                                                                           
               0-25 km--------------  €/1m3                                 
                0-30 km-------------- €/1m3                                   

              Напомена: Во цената не е пресметано   ДДВ

 

УПРАВИТЕЛ,

Виолета Симовска