Љуљзим Алити

ЉУЉЗИМ  АЉИТИ - Дипломиран економист / Раководител на целокупната организација на компанијата

САБАТ ЏЕЛАДИНИ - Раководител на производен процес на каменоломот

Кога се знае дека обработката на каменот за градба  е најстара  професија на човечанството, секогаш човекот каменот го кристел како основен материјал за секаква градба. Каменот се користел и за други работи  поврзани за нашиот живот.

Сегашниот начин  на обработката на каменот е толку е усовршен за користење.  Целата обработка на каменот  се врши  во каменолом : почнуваки од откривката, бушење за миниранје, полнење со експлозив, минирање , транспорт на миниран материјалот до дробилица , одвојување на фракциите по стандардни димензи.

  Ова е макортна работа за организирање ,ускладување сите термини ,количина побарана  од  клиентите, како и  се друго што произлегува во текот на производниот процес.

 За ова сложена  организација на каменоломот е поставен Г-динот Љуљзим Алити   долгогодишен раководител на овој каменолом. Неговото ценето искуство  стекнато со години и присатноста негова во каменоломот, допринесува производството  да има еден контиунитет со која се задоволуваат потребите на Макаљб компани. Залагањето на Г-динот  Аљити и Џеладини допринеле во голема мера за ускладување на сите идеи околу производниот процес.