Васил Гештаровски

ВАСИЛ ГЕШТАРОВСКИ / Дипломиран рударски инженер

Советник  на групата за минирање

Бордот на компанјата на Мкаљб компани никогаш работите ги нема пропуштено во та си течат по свој пат без контрола од стручните луѓе, кои треба со нивното искуство да се извршат сите неопхони припреми за успешно работење. Самиот факт дека работата во каменоломи е со посебен ризик налага посебни луѓе кои ке внимаваат на сите работи кои можат да наштетат на вработените или на самото квалитено производство. Затоа е задолжен Г- динот Васил Гештаровски  со својето големо искуство во рударството и човековат околина има голем допринос за успехот на нашата компанија која досега има внимавано на сите работи кои би го нарушиље системот на на производството или здравјето на нашите вработени. За досегашните успеси во работата потврдуваат и неговите овластувања стекнати со досегашното работење.