Enver Ljoku

Udheheqës i punimeve në laminë e ndërtimtarisë

Me vetë prodhimin e nertimit në sferën e ndërtimit , Bordi i kompanisë Makaljb       kompani eerdhi në perfundim se kompanija jonë me një rpodhim veluminoz të materijalit ndërtimor për zbatimin e : rrugëve,trotoareve,montimin e të gjitha llojeve të skajorëve , parkingjeve, zbatimin e punëve të dheut, me gropim, mbushje dhe gjitha transportet e materijalit ndërtimor.

 Kjo punë zbatimi bëhet me materijalet e prodhuara ne gurëthuesin tonë.

Për zbatimin e këtyre puneve ndërtimore i është besuar Z. Ener Loku i cili me përvojën e vet tridhjet vjeçare në firmat e njohura si adg MAVROVO dhe të tjera I sprovuar me zbatimin e punëve të ndryshme , autostrada, magjistrale në mbarë R. e Maqedonisë dhe jashtë saj. Në vitet e fundit kryesishtë jemi marë me zbatimin e projekteve në Zonën Ekonomike në Bunarxhik: këtu kryesishtë jemi marë me zbatimin e punëve të dheut ,gërmim dhe mbushje të gjitha shtresave për rregullimin partereve për fabrikat: Kemet elektroniks,Xhonson kontrolls,Xhonson Meti faza 1 dhe 2.

 Gjithashtu kam bërrë zbatimin e 45000m2  mbushje - ngjeshje dhe gërmime në Pistën dhe apronet me cilësi të lartë sipas kushteve të parapara neë ligjet e R. së Maqedonisë. Për nevojat e Aerodromit Aleksandar Veliki në Petrovec, Shkup. Nga vetë faktet se Z. Enver Loku disponon me një përvjë tejet të madhe besojme se personi në fjale ka shumë refernsa për punë dhe pa kurfar problrmi do kryej obligimet e mara siq ka vepruar deri me tani.