Vlade Anastasovski

  VLADE ANASTASOVSKI  /  Inxhinjer i diplomuar i xehtarisë /

Mbykëqyrës i sistemit te prodhimit në kyrëthyes dhe perkujdesin e hapesires jetësore

Për zbatimin e punëve kualitative të xehtarisë pa të cilat është vështirë të paramendohet eksplatimi i materijalit xeheror  i cili ëstë i domosdoshëm në fushën e ndërtimtarisë,

Për prodhimin   e shumë llojeve të elementeve prej betoni  të cilat do të shfrutëzohen si elemente të fabrikuara dhe të njetaët do të përdoren për montim në objekte të ndryshme.Kompanija jonë e ka angazhuar Z. Vlade Anastasovskin ,  me një përvoje të madhe në shumë firma dhe ka treguar kualitete të larta ne laminë e xehtarisë. Z. Vlade Anastasovski ka fituar Licencën për punën e ti në laminë e xehtarisë dhe hapësirës jetësore në regjionin e R. së Maqedonisë.