За нас

Оснивање  на сегашната компанија  датира од 1997  година и се рачуна  како една од првите компании основани во приватна сопственост. На почетокот со мал број на вработени. Горенаведената компанија  има два каменоломи и модерна сепарација  со многу видови сита  обемен капацитет на производство  од 100m3/h.

   Активностите на оваа компанија  започнаље  со потпишувањето на првиот договор за соработка со Германската компанија  “Кифер”.  Со реализацијата на овој договор се  создадени условите  за заедничко вложување за  отворање на  каменолом во близина на селото Групчин, општина Желино. Овие активности  на нашата компанија му донесоа  разновидни  производи  кои се употребуваат  повеќето  во сверата на градежништво. Оваа компанија врши минирање на карпати  и дробење каменит  планински варовник од кој се произведуваат различни фракции со стандардни димензии и тие се: 0-4 мм, 4-8 мм, 8-16 mm, а 16-31,5 мм  и фракција за  изведба  тампонски  слоеви за  патишта со стандардни димензии 0-31 и 0-63mm.

Со материјалите на Макаљб е снабдена фирмата ТЕРНА - Атина која учествуваше во изградбата на автопатот Коридор 8 (заобиколница Скопје), сите паркинзи на спортската сала „Борис Трајковски“ - Скопје, аеродромот „Александар Вељики“ и др.

  Гореспоменатите фракции се користи најчесто во градежните  работи  почнуваќи  од бетони, малтерисувања,  фасади, суви малтери, изработка на рабници, изведба   на  авто патишта и сите видови патишта, изведба на паркинг, како и фундирање  со тампон на разни објекти.

Макаљб компани, освен  производството на фракции  се занимава и со изградба на разни објекти како што се: патишта, тротоари, монтажа на сите видови на рабници,монтажа на бекатон плочки како и сите партерни уредувања и паркинзи. Со нашата градежна механизација изведба на земјани работи и тоа ископ, насип и набивање со транспорт на градежени материјали со квалитет предвиден со градежните прописите на Р. Македонија.